Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Τήρηση-Ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών Βιβλίων

Η υπηρεσία παρέχεται στην έδρα σας, στα γραφεία μας ή ακόμα και από απόσταση (με ηλεκτρονικό τρόπο)

Οργάνωση-Επίβλεψη & Εποπτεία Εσωτερικού Λογιστηρίου

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και την απαιτούμενη δομή της επιχείρησή σας

Παρακολούθηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Η παρακολούθηση γίνεται μηχανογραφικά σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε υπηρεσίας

Αρχειοθέτηση Παραστατικών, Εγγράφων (Φυσικό και Ηλεκτρονικό Αρχείο)

Σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις τις επιχείρησή σας

Τήρηση-Ενημέρωση Μητρώου Παγίων

Διενέργεια ετήσιων αποσβέσεων, για σωστότερη αποτύπωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης

Παρακολούθηση Αναπροσαρμογής Αξίας Ακινήτων

Απαίτηση που αφορά ιδιόκτητα ακίνητα ενταγμένα και μη στην παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησής σας

Συλλογή Παραστατικών

Αυτοπρόσωπα, με εταιρεία ταχυμεταφορών αλλά και ηλεκτρονικά στους χρόνους πάντα που ορίζει ο ΚΦΑΣ

Εβδομαδιαία Προσωπική Επαφή

Υποχρέωση αυτονόητη διότι χωρίς προσωπική επαφή δεν υπάρχει και συνεργασία

Εξωτερικές Εργασίες

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και κατόπιν συνεννοήσεως εξωτερικές εργασίες και επαφές με διάφορες υπηρεσίες ώστε να σας απαλλάξουμε, στο μέτρο του δυνατού, από το βραχνά της γραφειοκρατίας (Δημοσίευση καταστατικών, ΓΕΜΗ κλπ.)