Εργατικά – Εργασίες Μισθοδοσίας

Εργατικά – Εργασίες Μισθοδοσίας

Μισθοδοσίες – Αποδείξεις Πληρωμής

Σύνταξη μισθοδοσίας και έκδοση αποδείξεων πληρωμής ή καταστάσεων πληρωμής μέσω τραπέζης

Βεβαιώσεις Εργαζομένων (Αποδοχών, Επιδομάτων κλπ.)

Χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων στο προσωπικό της επιχείρησή σας

Προσλήψεις - Απολύσεις

Αναγγελίες πρόσληψης, απόλυσης και αποχώρησης προσωπικού και υποβολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες

Προσδιορισμός & Έλεγχος Νόμιμου Μισθού

Προϋπολογισμός νόμιμου μισθού για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά

Καταστάσεις ΙΚΑ (ΑΠΔ)

Σύνταξη καταστάσεων ΑΠΔ και υποβολή αυτών μέσα στις προθεσμίες που ορίζει το ΙΚΑ

Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Σύνταξη και Υποβολή Καταστάσεων Προσωπικού

Υπαγωγή σε Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΕ

Υπαγωγή και διεκπεραίωση όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

Καταστάσεις Επικουρικών Ταμείων

Σύνταξη και υποβολή όλων των καταστάσεων που απαιτούνται για την ασφάλιση του προσωπικού σας σε οποιοδήποτε επικουρικό ταμείο

Πίνακες Ωρών Εργασίας – Βάρδιες

Σύνταξη πινάκων για τις ώρες εργασίες και τις βάρδιες του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας