Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Όταν αναλαμβάνουμε ένα λογιστικό έλεγχο, στόχος μας είναι να αποκτήσουμε βαθιά γνώση των αναγκών της επιχείρησης, καθώς και της στρατηγικής της κατεύθυνσης. Θεωρούμε ότι οι ελεγκτικές μας υπηρεσίες παρέχουν προστιθέμενη αξία καθώς λειτουργούν ως σημείο εκκίνησης για την αναγνώριση φορολογικών, διοικητικών και ανταγωνιστικών ευκαιριών.

Καθώς τo παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν και να καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν έγκαιρα και σωστά τις ικανότητες και τις γνώσεις που διαθέτουν την κρίσιμη στιγμή. Για το λόγο αυτό, επιχειρήσεις στον ιδιωτικό αλλά και δημόσιο τομέα, ολοένα και συχνότερα κάνουν χρήση εξωγενούς τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων συμβουλών, όταν προκύπτουν τέτοιου είδους ανάγκες.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της GAND μπορούν να δώσουν στους πελάτες την απαιτούμενη εμπιστοσύνη προκειμένου να ληφθούν αποτελεσματικές αποφάσεις με τη βελτίωση της ποιότητας και το πλαίσιο πληροφόρησης στο οποίο αυτές βασίζονται.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες
Διαχειριστικοί έλεγχοι
Έλεγχοι Βιβλίων και Στοιχείων
Έλεγχοι για Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Μετατροπές κλπ.
Διοικητικός Έλεγχος – Λειτουργικός Έλεγχος
Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων και ενοποιημένων Ισολογισμών
Έλεγχος Προϋπολογισμών – Απολογισμών
Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του Λογιστηρίου σας